Forskere sikrere enn noen gang, mennesker bidrar til klimaendringer

FNs klimapanel la i dag frem en rapport som viser at det er 95-100 prosent sikkert at menneskers klimagassutslipp har bidratt til global oppvarming og har forårsaket minst halvparten av temperaturøkningen siden 1950.

Hvis utslippene fortsetter å øke betydelig i dette århundret, kan temperaturen stige med mer enn 4 grader Celsius fram mot 2100. Det sier FNs klimapanel (IPCC) i første del av sin femte hovedrapport. Samtidig viser rapporten at det er mulig å forhindre de mest alvorlige konsekvensene dersom verdens land blir enige om raske og kraftige kutt i klimagassutslippene.

Kunnskapsgrunnlaget om klima har blitt vesentlig forbedret siden klimapanelets fjerde hovedrapport (2007). I dag forstår forskerne blant annet endringer av temperatur både over jord og i hav, havforsuring, smelting av is, nedbørsmønstre og naturlige variasjoner, mye bedre enn før og kan med større sikkerhet forutsi hvordan disse vil endre seg i framtiden. Denne delrapporten er basert på over 9200 vitenskapelige publikasjoner.

– FNs klimapanel forteller oss hvordan ulike framtider kan bli, men;

Det er vi mennesker som avgjør hvilken framtid vi faktisk får

Klimapanelet gir nå et tydeligere bilde av hvorfor klimaet har endret seg fram til i dag og hvordan fremtiden avhenger av menneskeskapte utslipp. Det klimavitenskaplige grunnlaget er ekstremt solid, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Les pressemelding og fakta-ark fra Miljødirektoratet her

Les oppsummert versjon av første del av den nye rapporten til FNs klimapanel (Engelsk tekst)

259 vitenskapsfolk fra 29 land har bidratt som forfattere i rapporten

Et 50-talls klimaforskere og i alt 252 delegater fra 111 land har deltatt på det fire dager lange plenumsmøtet på Münchenbryggeriet i Stockholm, som landet de siste detaljene på klimarapporten. Samtalene har gått bak lukkede dører. Fra Norge stiller en delegasjon ledet av Miljødirektoratet.

I alt 259 vitenskapsfolk fra 29 land har bidratt som forfattere i rapporten, som tar for seg det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene.

Underveis er det blitt holdt to store høringsrunder. Det er kommet inn mer enn 54.000 kommentarer fra forskere og myndigheter, og hver eneste kommentar er blitt vurdert av forfatterne.

– Vi kan ikke være sikrere enn dette på at vi mennesker bidrar til over halvparten av den globale oppvarmingen. Det er like sikkert som at solen står opp i morgen. Vi vet det ikke helt sikkert, men det er veldig sannsynlig, sier direktør Cecilie Mauritzen ved Cicero senter for klimaforskning på pressekonferansen om rapporten hos Miljødirektoratet.

Kommer solen til å stå opp i morgen spør Aftenposten i sin sak om rapporten.

Europa rammes med full tyngde

Avisen skriver også at Europa preges av klimaendringer på alle områder: Det fysiske klimaet er forandret, økosystemene rammes og menneskers liv og infrastruktur påvirkes stadig sterkere.

Naturvernforbundet oppsummerer FNs klimapanel sin rapport med fem kjappe:

Hvem er FNs klimapanel?

FNs klimapanel (IPCC) består av forskere fra hele verden som gjennomgår publiserte forskningsresultater og sammenstiller dette. FNs klimapanel har kommet ut med fire hovedrapporter i 1990, 1995, 2001 og 2007.

Hva er de viktigste nyhetene i den nye rapporten fra FNs klimapanel?

Den viktigste nyheten er at verdens klimaforskere er sikrere enn noen gang før på at mesteparten av den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Klimapanelet sier nå at denne sammenhengen er ”ekstremt sannsynlig”, som innebærer en sikkerhet på 95 prosent. I tillegg er man blant annet bedre i stand enn tidligere til å tilskrive ekstremvær vi allerede har opplevd, til menneskeskapte klimaendringer.

Hva med utslippskutt, klimatilpasning og andre viktige tema?

Denne første delen av Klimapanelets femte hovedrapport tar for seg det klimavitenskapelige grunnlaget. I de to neste delene, som kommer i 2014, får vi vite mer om behovene for utslippskutt, tilpasning til klimaendringer og mer.

Hvor omstridte er konklusjonene til FNs klimapanel?

Lite. 97 prosent av verdens klimaforskere mener klimaendringene er menneskeskapte. Rundt de overordnete spørsmålene er den vitenskapelige debatten i realiteten over. Når det gjelder mer spesifikke sammenhenger og konsekvenser, angir Klimapanelets rapport ulike grader av sikkerhet og belegg.

Hva skal politikerne gjøre med det FNs Klimapanel sier?

Naturvernforbundet mener denne rapporten bør motivere til langt tøffere innsats i norsk klimapolitikk. Klimagassutslippene i Norge har gått opp, ikke ned, siden 1990. Den påtroppende regjeringen må skjerpe klimapolitikken, framfor alt gjennom å la olje og gass bli liggende.

Del

About Redaksjonen MOJO Magasin

Redaksjonen