Fire grunner til å spise mindre kjøtt

Foto:Sxc

Siden 1989 har det norske kjøttforbruket økt med 51 prosent – og lå i 2008 på nesten 82 kg kjøtt per år per person. Framtiden i våre hender ønsker å få ned kjøttforbruket og her er fire grunner til hvorfor.

Tekst: Guri Tajet, Framtiden i våre hender

1. Det frigjør jordbruksareal vi trenger for å fø en økende befolkning

2. Det hindrer avskoging, og beskytter ville dyr og planter

3. Det reduserer forurensingen

4. Det gir mindre lidelse hos dyrene, og frigjør penger til økologisk og dyrevennlig mat

1. Mindre kjøtt frigjør jordbruksareal

Man får langt flere kalorier, og for mange matvarer langt mer protein og fett, ut av samme areal med vegetarisk mat. Jo mindre kjøtt vi spiser, jo lettere blir det derfor å skaffe nok mat til hele verdens befolkning, i dag og i framtiden.

2. Mindre kjøtt hindrer avskoging, og beskytter ville dyr og planter

Fordi vegetarisk mat er mindre arealkrevende, gir mindre kjøtt mindre press på å utvide jordbruksarealet. Dermed blir mindre skog hogget, og færre savanner og våtmarker vil bli pløyd opp. Dermed beskytter man de ville dyrene, insektene og plantene der mot utryddelse

3. Mindre kjøtt gir mindre forurensing

Produksjon av animalsk mat står for 18 % av de globale klimagassutslippene, mer enn all transport til sammen. De største delene er lystgass fra fôrdyrkingen, metan (”raping”) fra drøvtyggere og CO2-utslipp fra hugging av skog til beite og fôrdyrking. CO2 fra fossil energi til kunstgjødselproduksjon, transport og foredling utgjør kun en mindre del. Kjøttproduksjon er også en betydelig kilde til vannforurensing, spesielt med nitrogen og fosfor (som kan gi algevekst og oksygensvinn i vannet), men også av sprøytemidler og sykdomsfremkallende mikroorganismer.

4. Mindre kjøtt er bedre for dyrene

Jo færre dyr som oppdrettes og slaktes, jo færre dyr blir utsatt for smerter og stress. Mindre kjøtt reduserer også matutgiftene, slik at du får råd til å kjøpe mer økologisk og dyrevennlig mat, som koster litt mer å produsere.

Tallene i denne artikkelen er hentet fra rapporten Livestock’s long shadow , gitt ut av FNs mat og landbruksorganisasjon (FAO) i 2006.

Bli med på «Meat Free Monday» på Facebook.

Del

About Framtiden i våre hender

Framtiden i våre hender er Norges største miljøorganisasjon og arbeider for rettferdig fordeling av jordens ressurser. Vi mener at hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. Vi arbeider for at myndigheter og næringsliv legger til rette for at folk gjør grønne og etiske valg.